Εισαγωγή


 

EU_flag

Μαθαίνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πριν ασχοληθούμε με τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καλό θα ήταν να αποκτήσουμε πρώτα ή να συμπληρώσουμε κάποιες γνώσεις που έχουμε για την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η ΕΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτος της στόχος ήταν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, με το σκεπτικό ότι οι χώρες που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές δημιουργούν μεταξύ τους οικονομικές αλληλεξαρτήσεις, κάτι που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεων. Έτσι λοιπόν το 1958 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) που αρχικά στόχευε στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε έξι χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια μεγάλη ενιαία αγορά, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά.

Συναρπαστικό είναι το βιβλίο που δίνει στοιχεία για την Ευρώπη και τη δημιουργία της ΕΕ http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-el/index.htm

Χρήσιμες πληροφορίες για την ΕΕ μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα που απευθύνεται σε παιδιά και σας πληροφορεί για τα γενικά θέματα που αφορούν την ΕΕ http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm

Εξαιρετικά ενδιαφέρον θα σας φανεί και το βιβλίο http://bookshop.europa.eu/el/-12–pbNA3110652/


 

Αρκετά όμως με τα γενικά στοιχεία για την ΕΕ.
Καιρός να ασχοληθούμε με το κυρίως θέμα μας, που είναι τα Δικαιώματα του Παιδιού και η σχετική νομοθεσία στην Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οφείλει να τηρεί δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού (ES) (EN) (FR) και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων, των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ). Επιπλέον, η ΕΕ αναγνωρίζει ρητά τα δικαιώματα του παιδιού στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα του παιδιού εξακολουθούν να απέχουν πολύ από το να γίνουν σεβαστά σε παγκόσμιο επίπεδο και επίσης οι θεμελιώδεις ανάγκες του παιδιού εξακολουθούν να μην ικανοποιούνται, όπως το δικαίωμα να έχει κατάλληλη τροφή, βασική ιατρική περίθαλψη ή εκπαίδευση. Εξάλλου, πολλά παιδιά υποχρεώνονται σε καταναγκαστική εργασία και είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων ή στρατεύονται ως παιδιά-στρατιώτες σε ένοπλες συγκρούσεις.

Μεταξύ των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν στην ΕΕ, υπάρχει ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών της κοινότητας Ρομ, η εμπορία παιδιών, η παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο, καθώς και η χορήγηση σε παιδιά φαρμάκων που δεν υπέστησαν προηγούμενες ειδικές δοκιμές.

Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση αυτή, με την ισχύ της μεγάλης παράδοσης και δέσμευσής της στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου εν γένει και του παιδιού ειδικότερα, η ΕΕ έχει όλο το απαραίτητο κύρος για να τοποθετήσει τα δικαιώματα του παιδιού σε απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της διεθνούς ημερήσιας διάταξης και να ενθαρρύνει με ιδιαίτερη προσοχή τις ανάγκες των παιδιών, βασιζόμενη στις αξίες του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνικής προστασίας καθώς και στα λοιπά προγράμματα που εφαρμόζει.

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή στρέφεται γύρω από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • να υπάρξει όφελος από τις υπάρχουσες πολιτικές και πράξεις·
 • να θεσπιστούν προτεραιότητες μιας μελλοντικής δράσης της ΕΕ·
 • να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ («mainstreaming»)·
 • να διασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και μηχανισμοί διαβούλευσης·
 • να ενισχυθούν οι ικανότητες και η εμπειρία στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού·
 • να υπάρξει πιο αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού·
 • να υπάρξει προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στις εξωτερικές σχέσεις.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η στρατηγική αυτή προβλέπει πολλά μέτρα, όπως:

 • τη θέσπιση σε ολόκληρη την ΕΕ ενός ενιαίου αριθμού τηλεφώνου με έξι ψηφία (αρχίζοντας από το 116) για τις γραμμές συνδρομής στα παιδιά, καθώς και ενός ενιαίου αριθμού τηλεφώνου για τις επείγουσες κλήσεις σχετικά με παιδιά που χάθηκαν ή είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης·
 • τη στήριξη στις τράπεζες και τις εταιρείες πιστωτικών καρτών στον αγώνα τους κατά της χρήσης πιστωτικών καρτών για την αγορά εικόνων παιδιών πορνογραφικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο·
 • το ξεκίνημα ενός σχεδίου δράσης σχετικά με τα παιδιά στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη·
 • τη δημοσίευση ενός εγγράφου διαβούλευσης για τον καθορισμό των δράσεων που θα θεσπιστούν στο μέλλον·
 • τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού (EN) και μιας δικτυακής βάσης συζήτησης·
 • τη σύνδεση των παιδιών με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων·
 • την εκπόνηση μιας στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτό στα παιδιά και στους γονείς τους να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματα αυτά.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να κινητοποιήσει τους απαραίτητους πόρους για τα προτεινόμενα μέτρα στην εν λόγω ανακοίνωση, καθώς και στη μελλοντική στρατηγική. Κάθε έτος θα υποβάλλεται μία έκθεση προόδου (http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/r12555_el.htm#KEY).


 

Αποφασίστηκαν τα εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Βρυξέλλες, 4.7.2006

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού(1)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Βρυξέλλες, 5.2.2008

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού(2)

Η παρούσα ανακοίνωση συμβάλλει στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης υπέρ των παιδιών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, βάσει μιας ολιστικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πλευρές του προβλήματος, χρησιμοποιώντας ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και πολιτικές ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμπληρώνει τις «κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού»  που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου 2007 και που αντιπροσωπεύουν τη βάση της δράσης της ΕΕ στον τομέα της προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική.

anna-oli

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s